REGULAMIN

Oprogramowanie Przewodnika umieszczone jest pod adresem: graedu.pl/powazki i dostępne jest poprzez przeglądarkę internetową

Wprowadzenie

 1. Z Przewodnika mogą korzystać zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie.
 2. Korzystanie z Przewodnika jest bezpłatne, tzn. nie jest wymagane żadne wpisowe.
 3. Korzystający z Przewodnika poruszają się na własną odpowiedzialność i biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 4. Organizatorem zwiedzania jest Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego, która:
  • nie zapewnia opieki medycznej dla osób korzystających z Przewodnika.
  • nie ponosi odpowiedzialności za zachowania korzystających z Przewodnika, mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
  • nie jest stroną między korzystającymi z Przewodnika a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone.

Wykorzystanie Przewodnika w edukacji

 1. Wykorzystywanie Przewodnika w takim zakresie nazywane jest grą i polega na zbieraniu punktów, które są podstawą klasyfikacji.
 2. Warunkiem takiego wykorzystania Przewodnika jest rejestracja, podczas której są lub mogą być podawane poniższe informacje:
  • Pseudonim
  • Adres e-mail
  • Status zawodowy (wymagane) - w przypadku ucznia należy podać szkołę, a w przypadku studenta uczelnię
  oraz opcjonalnie dodatkowe.
 3. W wykorzystywaniu Przewodnika w edukacji przyznawane są punkty w czterech częściach:
  • W zakresie rejestracji i komunikacji
  • Za odpowiedzi na pytania testowe dotyczące odwiedzanych miejsc - dla każdego miejsca jest jedno pytanie z trzema odpowiedziami. Za prawidłową odpowiedź na każde z pytań testowych przyznawane są punkty:
   • 3 - odpowiedzi przez Internet, za każdą podpowiedź będzie odejmowany 1 punkt;
   • 9 - odpowiedzi przy miejscu, za każdą podpowiedź będą odejmowane 3 punkty.
  • Za rozwiązanie krzyżówek – za każde prawidłowe hasło 2 punkty, za każdą podpowiedź i przelosowanie odejmowany 1 punkt
  • Za odpowiedzi na 5 dodatkowych testów z 25 pytaniami z 3 odpowiedziami – za każdą prawidłową odpowiedź 6 punktów, za każdą podpowiedź odejmowane 2 punkty
  Przyznawane punkty i wirtualne odznaki
  Można wydrukować sobie dyplom potwierdzający przyznanie wirtualnej odznaki, wykorzystując pin otrzymany emailem po zarejestrowaniu się..
  Zwraca się uwagę, że wyłącznie przy zdalnym zwiedzaniu cmentarza możliwe jest uzyskanie wirtualnej brązowej odznaki.
 4. Osoby, którym przyznano złotą wirtualną odznakę, otrzymają od Organizatora: dyplomy, także z podpisem Promotora, metalowe odznaki i nagrody rzeczowe
  • Nagrody będą przyznawane na początku każdego kwartału i wysyłane pocztą
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody
  • Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.

Postanowienia końcowe

 1. W opracowaniu jest możliwość zbiorowego współzawodnictwa: szkół, uczelni czy drużyn harcerskich. Podczas rejestracji konieczne będzie podanie informacji w tym zakresie. Wyniki będą podawane w pozycji Rankingi -> Zespołowy. Zostaną wtedy opublikowane zasady przyznawania nagród.
 2. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, złamania zasad fair play bądź utrudniania korzystania z Przewodnika innym osobom Organizator ma prawo wykluczyć z wykorzytywania Przewodnika we współzawodnictwie w ramach edukacji w dowolnym momencie Decyzja Organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
 3. W kwestiach dotyczących korzystania z Przewodnika, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.
 5. Wszelkie uwagi i zapytania należy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego
© Marek Cieciura