REGULAMIN

Automatyczne odczytywanie i tłumaczenie

Regulamin dotyczy edukacyjnego wykorzystywania przewodnika w podawanym tutaj okresie.
Polega na dostarczaniu wiedzy dotyczącej osób ujętych w przewodniku poprzez prezentację życiorysów oraz pytań testowych i krzyżówek z podpowiedziami, a także sprawdzanie stopnia jej opanowania, z rejestrowaniem wyników z wykorzystaniem elementów grywalizacji.
Szczegółowe informacje dotyczące takiego trybu wykorzystywania przewodnika
Ustalenia regulaminu są następujące:
 1. Z Przewodnika mogą korzystać zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie.
 2. Korzystanie z Przewodnika jest bezpłatne, tzn. nie jest wymagane żadne wpisowe.
 3. Korzystający z Przewodnika poruszają się na własną odpowiedzialność i biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność za taką osobę ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
 4. Organizator:
  • nie zapewnia opieki medycznej dla osób korzystających z Przewodnika.
  • nie ponosi odpowiedzialności za zachowania korzystających z Przewodnika, mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osobiste osób trzecich.
  • nie jest stroną między korzystającymi z Przewodnika a osobami trzecimi, których dobra mogą być naruszone.
 5. Wykorzystywanie w takim zakresie polega na zbieraniu punktów, które są podstawą klasyfikacji.
 6. Warunkiem takiego wykorzystania Przewodnika jest rejestracja, podczas której są lub mogą być podawane wyspecyfikowane informacje.
 7. Punkty przyznawane są za:
  • Informacje podane podczas rejestracji
  • Udzielone odpowiedzi na pytania testowe dotyczące osób pochowanych
  • Rozwiązanie krzyżówek
  • Udzielone odpowiedzi na dodatkowe pytania testowe
  • Wpis do księgi gości
  • Wypełnienie ankiety
  • Rekomendację Przewodnika znajomym;
  Regulamin

 8. W zależności od liczby uzyskanych punktów przyznawane będą wirtualne odznaki:
  Regulamin

  Można będzie wydrukować sobie dyplom potwierdzający przyznanie odznaki.
 9. Osoby, którym przyznano złotą wirtualną odznakę, otrzymają przewidziane nagrody rzeczowe (będą tu podane), przy czym:
  • Nagrody będą wysyłane pocztą
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagrody
  • Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia o wydanie nagrody.
 10. Wszelkie uwagi i zapytania należy przesyłać za pomocą formularza kontaktowego